Menu

Clifton Primary School

Aspire to Achieve

Konkani

वर्सभर आमकां जायतीं नवीं भुरगीं आमचे वांगडा सगळ्या वर्साच्या गटांत शाळा सुरू करतात. ह्या भुर्ग्ाां मदली जायतीां भुगीं नुस्तेंां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां िाां िीां .

तुमी आमच्या नव्या भुरग्यां मदले एक आसल्यार आमच्या अद्भुत शाळेंत तुमकां येवकार दिवपाक सोदतात.

 

शाळेच्या पयल्या दिसा तुमचो नवो शिक्षक तुमकां फ्रंट ऑफिसांत मेळटलो आनी तुमकां बेगीन भोंवडी दितलो. तुमकां तुमच्याच वर्गांतले दोन खाशेले बडी दितले जे पयले कांय दीस तुमचे कडेन रावून सगळें खंय आसा हाची खात्री करतले.

 

तुमकां अजून खंयचीय इंग्लीश उलोवंक मेळना जाल्यार तें बरोबर कारण आमचे कडेन बेगीनूच 5&6 वर्साचे भास फुडारी मेळटले जे तुमकांय मेळटले. इंग्लीशींत मदत जाय आशिल्ल्या सगळ्या नव्या भुरग्यांचेर नदर दवरप आनी शाळेंत तुमकां सुरक्षीत आनी खोशी दिसता हाची खात्री करप हें तांचें काम. ब्रेक आनी जेवणा वेळार ते ड्युटीचेर आसतले. तुमी फोनिक्स गटांतय सामील जातले जाका लागून तुमी इंग्लीश उतरां वाचपाक सुपर बेगीन उखलतले!

 

तुमी बरे तरेन स्थीर जातात हाची खात्री करपा खातीर, तुमी सुरू केल्या उपरांत कांय सप्तकां भितर मिस धालीवाल तुमकां मेळटली आनी तुमी इश्ट जोडल्यात काय ना तें तपासतली आनी तुमकां खंयचेय म्हत्वाचे प्रस्न विचारपाची संद मेळटलीहें सगळें भितर जालां हाची खात्री करतली the language you feel the most confident in. तुमकां बरें स्थीर जाय मेरेन मिस धालीवाल तुमकां दर कांय सप्तकांनी मेळत रावतली. मागीर तुमकां क्लिफटन कुटमाचो नवो वांगडी अशें सांगपाक विधानसभेंत पदवी प्रमाणपत्र लेगीत दितले.

 

मिस धालीवाल तुमच्या कुटमाकय मेळटली आनी तांणी बरें स्थीर जालां हाची खात्री करून घेतली आनी इंग्लंडांत सगळें कशें चलता तें जाणून घेवपाक मदत दितली कारण वेगवेगळ्या देशां मदीं गजाली सामक्यो वेगळ्यो आसूं येतात. हातूंत थळाव्या वाठारा विशीं उलोवप आनी जीपी आनी दंतवैज खातीर नोंदणी करप हांचो आस्पाव आसतलो देखून जर तुमकां हें खंयचेंय कशें करचें हाचो हुस्को आसल्यार ती हांगा मदत करपाक आसा.

 

हांगा तुमी तुमच्या घरगुती भाशेंतल्यान कथा आयकूंक शकतात:

https://worldstories.org.uk/

https://ririro.com/#google_vignette

 

हांगा तुमी कांय इंग्लीश शिकपाक मदत करपाक चिन्नां आशिल्लीं कथा पळोवंक शकतात:

https://www.storieswithsymbols.com/videos

 

हांगा तुमी इंग्लीश तुमच्या मूळ भाशेंत अणकार करूंक शकतात:

https://translate.google.co.uk/

 

सकयल दिल्लें पान तुमकां इंग्लीश वाचपाक शिकपाक मदत करपाक उपेगी ध्वनीविज्ञान व्हिडियो येवपाक व्हरतलें:

https://www.cliftonprimaryschool.com/phonics-1/

Top